GameForce logoGameForce logo
Image Background

Algemeen Reglement

WAT IS GAMEFORCE

GAMEFORCE is de naam voor de game- en belevingsbeurs georganiseerd door Unlocked B.V.

 • GAMEFORCE gaat door op privéterrein en in de hallen van de Brussels Expo. De hierna volgende afspraken zijn bedoeld om alle bezoekers de dag van hun leven te bezorgen en iedereen veilig en wel te houden.
 • De regels zijn gebaseerd op hoffelijkheid, veiligheid, respect voor anderen en voor de omgeving.
 • Iedereen die GAMEFORCE bezoekt, gaat akkoord met dit algemeen reglement. Bezoek tot GAMEFORCE zal worden ontzegd, wanneer het algemeen reglement niet wordt nageleefd.

AANKOOP EN GEBRUIK TICKETS

 • De organisatie en/of de officiële ticketverlener behoudt zich het recht voor om de identiteit van de bezoekers te verifiëren bij het betreden van het terrein van de Brussels Expo. Indien een bezoeker niet in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs zal toegang tot GAMEFORCE worden ontzegd, zonder recht tot terugbetaling van het toegangsticket. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een geldige identiteitskaart, een paspoort of een rijbewijs. Kopieën van legitimatiebewijzen zullen niet worden geaccepteerd. De bewakingswet is hier uitdrukkelijk van toepassing.
 • Verkochte toegangstickets worden niet ingeruild noch teruggenomen. Verloren toegangsbewijzen worden niet vervangen. Het is toegestaan om tickets te tonen op smartphone of tablet, indien de barcode goed leesbaar is.
 • Onder geen beding worden tickets ter plaatse terugbetaald. Klachten, verzoeken en suggesties voor verbetering hieromtrent kunnen gericht worden aan [email protected] en Unlocked B.V., Industrielaan 24, 2250 Olen, België.
 • Het is strikt verboden om gratis tickets door te verkopen, tegen welke vergoeding dan ook, aan wie dan ook. Indien dit vastgesteld wordt, zal de toegang met die tickets geweigerd worden.

RIJTUIGEN AAN EN OP GAMEFORCE

 • Alle fietsen, motorrijwielen, rolschaatsen, skateboards, skeelers of enig ander vervoermiddel zijn verboden binnen de gebouwen van de Brussels Expo, met uitzondering van rolstoelen of kinderwagens. Ter hoogte van de ingang van de Brussels Expo zijn duidelijk aangeduide plaatsen voorzien voor het stallen van fietsen en motorrijwielen. Alle bezoekers van GAMEFORCE zijn verplicht hun rijtuig daar achter te laten.
 • GAMEFORCE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, schade of ongeval van rijtuigen, rolstoelen of kinderwagens.

TOEGANG TOT GAMEFORCE

 • De toegang tot GAMEFORCE kan enkel gebeuren op de hierna beschreven wijze:
  • Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2023. Op zaterdag van 10u00 tot 18u00 en op zondag van 10u00 tot 18u00. Houders van een “VIP ticket” en een “ULTRA VIP ticket” kunnen binnen vanaf 09u00 op zaterdag en vanaf 09u00 op zondag.
  • Met een geldig en origineel toegangsbewijs, op een rechtmatige wijze verkregen via de officiële kanalen. Dat toegangsbewijs wordt aan de ingang gecontroleerd en kan bij vermoeden van fraude geweigerd worden.
  • Met het correcte polsbandje vast om de pols.
  • Via de duidelijk aangeduide ingang
 • Iedereen die GAMEFORCE tracht te betreden zonder een geldig toegangsticket of zonder het correcte polsbandje, wordt beboet met betaling van de toegangsprijs voor volwassenen aan de kassa. Daarbovenop kunnen administratieve kosten worden verhaald. Niet-samenwerking zal tot definitieve verwijdering uit de Brussels Expo leiden.
 • De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toegang tot GAMEFORCE te beperken voor bepaalde groepen.
 • Bij moeilijkheden met een groep behoudt de organisatie zich het recht voor om de volledige groep te verwijderen.
 • Bezoekers die de toegang tot GAMEFORCE ontzegd zijn, kunnen niet opnieuw binnenkomen en kunnen hiervoor onder geen enkele voorwaarde een vergoeding eisen.
 • De toegang tot GAMEFORCE is gratis voor kinderen tot en met 9 jaar mits begeleiding van een volwassene. Kinderen vanaf 10 jaar tot en met 14 jaar dienen een ticket aan te kopen én begeleid te worden van een volwassene. Niet-begeleide minderjarigen dienen minimaal 15 jaar oud te zijn en hun aanwezigheid op de beurs is volledig op eigen risico. De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid op rond de aanwezigheid van minderjarigen.
 • De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de individuele tarieven van GAMEFORCE te wijzigen.
 • Indien de capaciteit van GAMEFORCE overschreden wordt, heeft de organisatie het recht bijkomende bezoekers die dag zonder vergoeding de toegang tot GAMEFORCE te weigeren. Tevens is het mogelijk dat, bij grote drukte en lange wachtrijen, niet ieder onderdeel van GAMEFORCE kan worden bezocht. De organisatie kan niet garanderen dat er voldoende tijd is om alles te bezoeken en wordt ook niet aansprakelijk gesteld indien dat niet het geval is.
 • Indien bij de voorverkoop de maximale capaciteit wordt bereikt, wordt die stopgezet en is er geen kassaverkoop meer op de dag zelf. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden via alle mogelijke kanalen.
 • Dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden en assistentiehonden met officieel hondenjasje) zijn niet toegelaten op GAMEFORCE.

OP DE BEURS

 • Het is verboden:
  • Te roken op GAMEFORCE en elke plek rond de Brussels Expo, waar een rookverbod aangeplakt is. Dit geldt ook voor elektronische sigaretten en ‘vapes’. Bezoekers zijn altijd vrij om buiten te roken.
  • Luidruchtige muziekinstallaties binnen te brengen.
  • Vuurwerk of ander pyrotechnisch materiaal binnen te brengen of te verhandelen.
  • Drugs binnen te brengen en/of drugs te verbruiken of te verhandelen. Bezoekers die zich aanbieden onder duidelijke invloed van drugs, dronken of die anderen aanzetten tot het (overmatig) gebruik van drugs en alcohol, zullen de toegang worden geweigerd.
  • Drukwerk of gelijkaardige biljetten te verspreiden of aan te plakken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
  • Opiniepeilingen te houden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
  • Voorwerpen te ontvreemden of te beschadigen die eigendom zijn van GAMEFORCE, van personeel of andere bezoekers van GAMEFORCE.
  • Bezoekers lastig te vallen en/of personeelsleden van GAMEFORCE en/of Unlocked B.V. te beletten hun job uit te oefenen of lastig te vallen, alsook agressie te uiten naar andere bezoekers en/of personeelsleden van GAMEFORCE.
  • Vandalisme van welke aard ook te plegen of zich schuldig te maken aan bendevorming op de terreinen van de Brussels Expo; vergaderingen en/of toespraken te houden, propaganda te voeren, lidgeld te innen, geldinzamelingen te doen of voorwerpen gratis te bedelen, te ruilen of te koop aan te bieden op de terreinen van de Brussels Expo, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
  • Dienstlokalen of dienstwegen te betreden, ook indien deze toevallig niet afgesloten zouden zijn.
  • Gevaarlijk gedrag te vertonen voor zichzelf en voor anderen.
 • Eender welke bezoeker die een overtreding begaat tegen de opgesomde verbodsbepalingen, alsook hun medeplichtigen, worden zonder enige discussie uit GAMEFORCE verwijderd. Indien nodig wordt de politie verwittigd en kunnen er administratieve kosten worden opgelegd.
 • Bezoekers die om deze redenen de toegang tot GAMEFORCE ontzegd zijn, kunnen niet meer opnieuw binnenkomen en kunnen hiervoor onder geen enkele voorwaarde een vergoeding eisen.
 • De bezoekers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die zij uit onvoorzichtigheid, fout of nalatigheid berokkenen aan andere bezoekers en personen of aan de installaties op GAMEFORCE. Personen onder begeleiding vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun begeleiders. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend door andere bezoekers.
 • Alles wat wijst op enige vorm van discriminatie, uitlokking of racisme is ten strengste verboden.
 • De organisatie heeft de toelating om bezoekers te verwijderen van GAMEFORCE vanwege redenen die niet in dit reglement staan, maar die wel als schadelijk worden ervaren voor andere bezoekers of de organisatie.
 • De organisatie heeft het recht om bijkomende verboden of beperkingen op te leggen met betrekking tot GAMEFORCE die niet vermeld staan in deze opsomming.

GELD

 • Betalingen bij de eet- en drankstanden kan enkel met EURO of met een betaalkaart. Betalingen bij de standhouders kunnen enkel met EURO of, indien beschikbaar, met betaalkaart.

HONGER EN DORST

 • Het assortiment van de verschillende eet- en drankgelegenheden en de prijzen, zijn duidelijk aangeduid bij elke eet- of drankstand. Over de prijzen is geen enkele discussie mogelijk.
 • Verkochte maaltijden en/of dranken worden niet meer ingeruild noch teruggenomen.
 • Het door de organisatie aangesteld personeel is verantwoordelijk voor het verkooppunt waar hij/zij tewerkgesteld is. De bezoekers dienen zich te houden aan de instructies die door het respectievelijk personeelslid gegeven worden.
 • Het is strikt verboden om zelf drank en eten mee te nemen naar GAMEFORCE.

HOU HET NETJES

 • Elke bezoeker van GAMEFORCE verbindt zich ertoe milieuvriendelijk te zijn tijdens zijn bezoek aan de Brussels Expo: al het afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene afvalbakken.
 • Kinderverzorging is verplicht op de daartoe voorziene en duidelijk aangeduide plaatsen, te vinden aan de toiletten.
 • In de Brussels Expo zijn de toiletten duidelijk aangeduid. Het is verboden zijn sanitaire behoefte te doen op plaatsen die daar niet voor voorzien zijn.
 • Het is verboden voorwerpen in de toiletten te werpen. Maandverband, luiers, luierdoekjes e.a. dienen in de sanitaire vuilnisbakken gedeponeerd te worden.

TOERNOOIEN & COMPETITIES

 • Officiële esports-toernooien op GameForce worden georganiseerd door RIV4L. Hun reglement is dan ook geldig, tenzij het in strijd is met het reglement van GameForce, dat steeds de voorkeur krijgt op reglementen van partners. Het reglement van RIV4L kan hier bekeken worden.
 • Officiële cosplay-toernooien op GameForce worden georganiseerd door Foamtastisch. Hun reglement is dan ook geldig, tenzij het in strijd is met het reglement van GameForce, dat steeds de voorkeur krijgt op reglementen van partners. Het reglement van Foamtastisch kan hier bekeken worden.

WAPENS (COSPLAY EN NON-COSPLAY)

De bezoeker dient te allen tijde alle toepasselijke wetgeving (zowel nationaal als lokaal) inzake wapendracht en -gebruik na te leven. Die wetgeving heeft steeds voorrang op dit algemeen reglement.

U dient ieder verzoek en/of instructie die verband houdt met de wapens die u draagt en/of gebruikt en die uitgaan van hetzij een politieman, brandweerman en/of andere vertegenwoordiger van de openbare orde, hetzij een bewaker van de Brussels Expo hetzij een crewlid van de organisatie onmiddellijk na te leven.

 • Wapens worden in drie categorieën onderverdeeld:
  • Wapens die niet op GAMEFORCE worden toegelaten Werkende vuurwapens (zelfs ongeladen), geneutraliseerde of gedemilitariseerde wapens, brandwapens, wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, eigen airsoftwapens, spring- of valmessen met slot, vlindermessen, werpmessen, boksbeugels, dolken, dolkmessen, jachtmessen, alarmwapens, vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen, degenstokken en geweerstokken, elektroshockwapens, spuitbussen (sprays) voor ‘zelfverdediging’, nunchakus, werpsterren en geluiddempers. Alle werkende vuurwapens, wapens waarvoor een vergunning nodig is en verboden wapens volgens de Belgische wapenwet zullen door de politie in beslag genomen worden en een P.V. zal opgesteld worden.
  • Toegelaten Wapens Wapens die duidelijk nep zijn, gemaakt van piepschuim, karton en andere ongevaarlijke materialen. Voorwerpen die duidelijk als speelgoed bedoeld zijn voor kinderen tot 14 jaar; voorwerpen die er niet uitzien als een bestaand wapen (bijv. een lightsaber uit Star Wars, een phaser uit Star Trek); zwaarden en sabels die geen deel uitmaken van de lijst voorzien onder “op GAMEFORCE niet toegelaten wapens”. U mag tijdens GAMEFORCE, binnen de gebouwen van de Brussels Expo, vrij rondlopen met de op GAMEFORCE toegelaten wapens. Het is verboden om met de op GAMEFORCE toegelaten wapens rond te lopen buiten de terreinen van de Brussels Expo. Tijdens uw verplaatsing van en naar de Brussels Expo dient u de op GAMEFORCE toegelaten wapens steeds in een afgesloten verpakking te plaatsen (bijv. een afgesloten sportzak). Het is tevens te allen tijde verboden om de op GAMEFORCE toegelaten wapens op een bedreigende en/of anderszins gevaarlijke manier te gebruiken binnen de gebouwen en op de terreinen van de Brussels Expo.
  • Podiumwapens Namaakwapens die niet in de categorie van “op GAMEFORCE toegelaten wapens” vallen (met uitzondering van airsoftwapens), doch ook niet als Toegelaten Wapen kunnen beschouwd worden kunnen enkel gebruikt worden op het podium (bijv. in het kader van de cosplaywedstrijd), in het cosplaygedeelte. Met de podiumwapens mag worden rondgelopen op GAMEFORCE, mits opgeborgen en aanduiding van cosplay-wapen. Dit kan door organisatie te allen tijde ingetrokken worden of worden gecontroleerd. Tijdens uw verplaatsing van en naar de Brussels Expo dient u de podiumwapens steeds in een afgesloten verpakking te plaatsen. Wanneer u niet op het podium noch in de afgesloten stand bent, dient het podiumwapen opgeborgen te zitten zodat het niet zichtbaar is. Het is tevens te allen tijde verboden om de podiumwapens op een bedreigende en/of anderszins gevaarlijke manier te gebruiken binnen de gebouwen en op de terreinen van de Brussels Expo. Bij twijfel tot welke categorie uw wapen behoort, vermeldt u dit aan de balie, waar de beslissing door de organisatie wordt genomen. Tot de organisatie toestemming geeft, is het verboden om een wapen uit de gesloten verpakking te halen.

VERLOREN VOORWERPEN

 • Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn bezittingen. Gevonden voorwerpen dienen steeds afgegeven te worden aan de inkombalie van de Brussels Expo, bij “lost & found”
 • GAMEFORCE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, schade of ongeval van of met de verloren voorwerpen.
 • Aangifte van verloren voorwerpen kan gedaan worden bij de politiediensten. Indien de politiediensten niet ter plaatse aanwezig zijn, kan dit bij het lokale politiekantoor.

DIEFSTAL

 • Iedere vorm van diefstal of poging tot wordt onmiddellijk doorgegeven aan de politie. Iedereen die zich schuldig maakt aan (of poging) tot diefstal, wordt verdere toegang tot GAMEFORCE ontzegd.

STANDHOUDERS

 • Verkochte goederen worden niet ingeruild noch teruggenomen door de organisatie.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele namaakgoederen verkocht door de exposant.
 • Standhouders zijn door de organisatie gewezen op de inhoud van de bestaande Nederlandse wapenwet inzake vervoer, bezit en verkoop van wapens. In de Nederlandse wapenwet zijn 3 categorieën onderscheiden met name de verboden wapens, de vergunning plichtige en de vrij verkrijgbare wapens.

GAMEFORCE GOODIES

 • Officiële verkoop van GAMEFORCE-merchandise gebeurt uitsluitend op de GAMEFORCE- merchandising stand en op de officiële GAMEFORCE-website.

BIJ BRAND OF ONGEVAL

 • Bij brand, ongeval, evacuatie… moeten de richtlijnen van de organisatie of de ordediensten strikt en zonder discussie worden opgevolgd.
 • Bij evacuatie is het opnieuw betreden van de geëvacueerde gebouwen niet toegelaten, tenzij met toestemming van de ordediensten of de organisatie.
 • Alle ongevallen en kwetsuren dienen onmiddellijk aangegeven te worden aan de EHBO-post voor registratie, nazicht en verzorging.

PROMOTIE MAKEN

 • Het is verboden om flyers te verdelen of posters op te hangen in en rond de gebouwen van de Brussels Expo. Indien u promotie wenst te maken voor een eigen evenement kan dit enkel mits schriftelijke toestemming van de organisatie. Meer info kan u verkrijgen via [email protected]. Bij het niet naleven hiervan zal al het promotiemateriaal afgenomen worden en worden er mogelijk kosten verrekend voor de geleden schade.

PUBLICITAIR BEELDMATERIAAL

 • Het is toegestaan te fotograferen voor privégebruik, tenzij op de welbepaalde plek anders is aangegeven. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de organisatie vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Het is mogelijk dat er tijdens uw bezoek foto’s worden genomen of opnames worden gemaakt die later worden gebruikt in de communicatie van GAMEFORCE. De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal behoren toe aan de organisatie, bijgevolg kan dit materiaal zonder enige beperking door GAMEFORCE worden gebruikt.
 • Bezoekers die niet willen dat foto’s/beelden van hen gebruikt worden, moeten dit uitdrukkelijk kenbaar maken aan de organisatie voor ze GAMEFORCE betreden op de dag van hun bezoek.

VERLATEN VAN GAMEFORCE

 • Alle bezoekers dienen GAMEFORCE te verlaten ten laatste op het voorziene sluitingsuur van. Na sluitingsuur is de aanwezigheid niet meer toegelaten en kan een administratieve kost verhaald worden. Het verlaten van GAMEFORCE is na sluitingsuur definitief.
 • Bezoekers die GAMEFORCE dezelfde dag opnieuw wensen binnen te komen, kunnen dat dankzij het polsbandje dat hen bij aankomst om de pols wordt gedaan. Toegang wordt enkel toegelaten indien het polsbandje effectief rond de pols is vastgemaakt. Het doorgeven van polsbandjes is verboden.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan GAMEFORCE, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de infobalie kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan door of tijdens verblijf op GAMEFORCE, tenzij opzet of nalatigheid door de organisatie kan worden bewezen. De aansprakelijkheid van de organisatie zal in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen. Gevolgschade of bedrijfsschade komen nooit in aanmerking voor vergoeding.
 • Degene door wiens handelen of nalaten de organisatie directe dan wel indirecte schade lijdt, is hiervoor volledig aansprakelijk. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gederfde winst, alsmede de kosten van administratiefrechtelijke en strafrechtelijke boetes en maatregelen.